WWF i Vaillant: razem na rzecz transformacji energetycznej

Fundacja WWF i Vaillant, firma specjalizująca się w technologii grzewczej nawiązują współpracę w zakresie skutecznej transformacji energetycznej oraz podkreślenia roli przyjaznemu klimatowi ogrzewania w dyskusji o energii i klimacie. Partnerzy wspólnie inicjują ogólnokrajową kampanię informacyjną. Transformacja energetyczna oznacza przejście na przyjazne klimatowi systemy grzewcze, które przyspieszą dekarbonizację budownictwa. Ponadto WWF i Vaillant zamierzają rozwijać strategię zrównoważonego rozwoju firmy, realizowaną od 2011 r.                             

Od maja br. Vaillant wspiera projekt WWF na rzecz zachowania różnorodności biologicznej i gatunkowej. W ramach współpracy przewidziana jest:

  • wspólna kampania informacyjna dotycząca przyjaznych klimatowi systemów grzewczych opartych na pompach ciepła
  • kontynuacja w Vaillant strategii zrównoważonego rozwoju ze wsparciem WWF
  • wspieranie przez Vaillant projektów realizowanych przez WWF na rzecz różnorodności biologicznej i gatunkowej

Skuteczna transformacja energetyczna to klucz do realizacji celów klimatycznych

Jednym z kluczowych problemów transformacji energetycznej stanowi kwestia eksploatacji budynków, która odpowiada za około 1/4 całkowitego zużycia energii w Polsce1. Około 80% energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków pochodzi z paliw kopalnych, których spalanie wytwarza ogromne ilości CO₂2. Paliwa kopalne są na pierwszym miejscu surowców używanych do ogrzewania domów i mieszkań. Vaillant wspólnie z WWF łączy wysiłki na rzecz transformacji energetycznej i zmniejszenia emisji ze spalania paliw kopalnych powodujących zmianę klimatu i smog. W Vaillant stawiamy na odnawialne źródła energii wykorzystywane w budownictwie, przede wszystkim na pompy ciepła, które odgrywają kluczową rolę jako urządzenia grzewcze przyjazne środowisku i zdrowiu.

Dr Norbert Schiedeck, Prezes Zarządu Grupy Vaillant: „Transformacja energetyczna to jeden z najważniejszych czynników ochrony klimatu. Zasadnicze warunki skutecznej transformacji energetycznej to dobrze poinformowani konsumenci, stabilne warunki ramowe i wystarczająca liczba wyspecjalizowanych instalatorów. W ten sposób przyczynimy się do realizacji celu ONZ – 1,5 stopnia. Mamy po swojej stronie silnego i kompetentnego partnera – WWF”.

Ekologiczne rozwiązania grzewcze

Pompy ciepła wykorzystują energię elektryczną, aby pobierać ciepło ze środowiska z otoczenia – gruntu, wód gruntowych lub powietrza. Podnosząc temperaturę nośnika ogrzewającego dom lub wodę oddają kilka razy więcej ciepła niż zużywają prądu. W ten sposób wykorzystują odnawialne źródła energii do ogrzewania. Zamiana pieca węglowego na pompę ciepła oznacza nie tylko mniejsze emisje gazów cieplarnianych, ale też mniej dymu i smogu. To także koniec problemów z zakupem i transportem węgla, wybieraniem popiołu i czyszczeniem pieca.

Nowoczesne systemy pomp ciepła pozyskują około 75% potrzebnej energii ze środowiska, a reszta to energia elektryczna. Jeśli pochodzi ona ze źródeł odnawialnych, to eksploatacja pompy ciepła nie powoduje emisji CO2. Dlatego bardzo ważne jest udostępnienie w sieci elektroenergetycznej jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i różnorodność biologiczna

Kolejny obszar współpracy to rozwój strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Vaillant. Po pierwsze nastąpi dalsze zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w działalności operacyjnej firmy. Vaillant łączy działania na rzecz ekorozwoju w programie strategicznym realizowanym od 2011 r. Ambitne cele ekologiczne firmy obejmują ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50 procent do 2030 r. i pełną dekarbonizację działalności operacyjnej do 2050 r. W 2022 r. spółka dołączyła do Science Based Targets Initiative i regularnie raportuje postęp w swoich działaniach na rzecz ekorozwoju. Ponadto Vaillant wspiera projekty ochrony przyrody WWF mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej.

Ochrona przyrody rzek Polski

Przez Polskę przepływa 150 000 km rzek. To cenne przyrodniczo ekosystemy: nadwodne lasy łęgowe, łąki i mokradła, rośliny i zwierzęta żyjące w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. Aby dobrze funkcjonować, rzeki muszą swobodnie płynąć w swoich dolinach. Naturalnie płynące rzeki służą też społeczeństwu – m.in. pomagają zapobiegać powodziom i suszom. Rzeki to nasze dziedzictwo, które pilnie potrzebuje ochrony. Fundacja WWF Polska i Vaillant Polska działają w partnerstwie na rzecz różnorodności biologicznej w rzekach. W ramach lokalnej współpracy w Polsce, Vaillant Polska pomoże w zakupie sprzętu do monitorowania wód oraz wesprze rozwój programu społecznego monitoringu wód. Kolejne planowane działania to uzupełnianie tarlisk, aby ryby takie jak troć wędrowna mogły z sukcesem się rozmnażać, nasadzenia drzew wzdłuż brzegów rzek i usuwanie barier migracyjnych z rzek, co pozwoli poprawić stan ekologiczny wybranych polskich rzek (wzrost bioróżnorodności, poprawa jakości wody). Działania te umożliwią również odbudowę silnych populacji ryb dwuśrodowiskowych w Polsce.

Vaillant i WWF wspólnie upowszechniają tematykę transformacji energetycznej i istotnej roli, jaką odgrywa w ochronie klimatu.

Więcej informacji o współpracy znajdziesz na stronie: https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci/wwf/

Źródła:

1. Urząd Regulacji Energetyki, Charakterystyka rynku energii elektrycznej. Online: https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku/11089,2022.html. Dostęp: 25.08.2023.

2. Centrum Informacji o Rynku Energii, Jak Polacy ogrzewają domy – podsumowanie sezonu grzewczego 2021/2022. Online: https://rynek-ciepla.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/jak-polacy-ogrzewaja-domy—podsumowanie-sezonu-grzewczego-20212022. Dostęp: 25.08.2023.